วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2017-10-06171ค่าจัดซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (04279/ว394)33,000.000.0033,000.000.00%
171001 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171002 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171003 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171004 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171005 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171006 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-191
171007 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-191
2017-10-06170เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (04006/ว4872)2,506,000.000.002,506,000.000.00%
170001 คชจ.กิจกรรม2,506,000.000.002,506,000.000.00% รายละเอียด
2017-10-06169เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 04006/ว1291688,400.000.00688,400.000.00%
169001 คชจ.กิจกรรม688,400.000.00688,400.000.00% อนุมัติงบ-179
2017-10-06168เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 (คร้งที่ 4) 04216/ว1334643,600.000.00643,600.000.00%
168001 คชจ.กิจกรรม643,600.000.00643,600.000.00% อนุมัติงบ-184
2017-10-06167เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2561 04006/ว48722,506,000.000.002,506,000.000.00%
167001 คชจ.กิจกรรม2,506,000.000.002,506,000.000.00% อนุมัติงบ-183
2017-10-06166เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ 04006/ว48556,800.000.006,800.000.00%
166001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ร.ร.ร่มเกล้า3,200.000.003,200.000.00% อนุมัติงบ-185
166002 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ร.ร.เพียงหลวง 183,600.000.003,600.000.00% อนุมัติงบ-185
2017-10-06165เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะและสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม) 04006/ว451252,000.000.0052,000.000.00%
165001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สพป.13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-166
165002 ร.ร.บ้านน้ำมี22,000.000.0022,000.000.00% อนุมัติงบ-166
165003 ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ17,000.000.0017,000.000.00% อนุมัติงบ-166
2017-10-06164งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2561 และสมทบเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2/2560 กรณียังไม่ได้รับจัดสรร 04006/ว512920,000.000.0020,000.000.00%
164001 42010264 โรงเรียนบ้านยาง20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-189
2017-10-06163ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) 04006/ว473310,125,925.000.0010,125,925.000.00%
163001 คชจ กิจกรรม10,125,925.000.0010,125,925.000.00% อนุมัติงบ-172
2017-10-06162เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 04010/ว322358,000.000.0058,000.000.00%
162001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม58,000.000.0058,000.000.00% อนุมัติงบ-161
2017-10-06161เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 04010/ว3145156,030.000.00156,030.000.00%
161001 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ350.000.00350.000.00% อนุมัติงบ-158
161002 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161003 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย1,225.000.001,225.000.00% อนุมัติงบ-158
161004 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง1,050.000.001,050.000.00% อนุมัติงบ-158
161005 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย1,400.000.001,400.000.00% อนุมัติงบ-158
161006 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161007 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ2,555.000.002,555.000.00% อนุมัติงบ-158
161008 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร700.000.00700.000.00% อนุมัติงบ-158
161009 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก1,225.000.001,225.000.00% อนุมัติงบ-158
161010 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์1,715.000.001,715.000.00% อนุมัติงบ-158
161011 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ700.000.00700.000.00% อนุมัติงบ-158
161012 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161013 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161014 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง945.000.00945.000.00% อนุมัติงบ-158
161015 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม3,220.000.003,220.000.00% อนุมัติงบ-158
161016 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว1,155.000.001,155.000.00% อนุมัติงบ-158
161017 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย3,080.000.003,080.000.00% อนุมัติงบ-158
161018 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม1,820.000.001,820.000.00% อนุมัติงบ-158
161019 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่910.000.00910.000.00% อนุมัติงบ-158
161020 42010103 โรงเรียนบ้านโพน3,955.000.003,955.000.00% อนุมัติงบ-158
161021 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง3,045.000.003,045.000.00% อนุมัติงบ-158
161022 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา2,310.000.002,310.000.00% อนุมัติงบ-158
161023 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว2,170.000.002,170.000.00% อนุมัติงบ-158
161024 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ2,625.000.002,625.000.00% อนุมัติงบ-158
161025 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม2,730.000.002,730.000.00% อนุมัติงบ-158
161026 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน2,450.000.002,450.000.00% อนุมัติงบ-158
161027 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง2,415.000.002,415.000.00% อนุมัติงบ-158
161028 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย1,295.000.001,295.000.00% อนุมัติงบ-158
161029 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่1,960.000.001,960.000.00% อนุมัติงบ-158
161030 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง3,290.000.003,290.000.00% อนุมัติงบ-158
161031 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม1,575.000.001,575.000.00% อนุมัติงบ-158
161032 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด2,485.000.002,485.000.00% อนุมัติงบ-158
161033 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์2,835.000.002,835.000.00% อนุมัติงบ-158
161034 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง2,975.000.002,975.000.00% อนุมัติงบ-158
161035 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว2,800.000.002,800.000.00% อนุมัติงบ-158
161036 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก1,890.000.001,890.000.00% อนุมัติงบ-158
161037 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว2,555.000.002,555.000.00% อนุมัติงบ-158
161038 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ1,050.000.001,050.000.00% อนุมัติงบ-158
161039 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด2,380.000.002,380.000.00% อนุมัติงบ-158
161040 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน700.000.00700.000.00% อนุมัติงบ-158
161041 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน980.000.00980.000.00% อนุมัติงบ-158
161042 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง1,575.000.001,575.000.00% อนุมัติงบ-158
161043 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว1,295.000.001,295.000.00% อนุมัติงบ-158
161044 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่2,065.000.002,065.000.00% อนุมัติงบ-158
161045 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง2,800.000.002,800.000.00% อนุมัติงบ-158
161046 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้1,575.000.001,575.000.00% อนุมัติงบ-158
161047 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161048 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม700.000.00700.000.00% อนุมัติงบ-158
161049 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย1,995.000.001,995.000.00% อนุมัติงบ-158
161050 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161051 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี1,505.000.001,505.000.00% อนุมัติงบ-158
161052 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง1,750.000.001,750.000.00% อนุมัติงบ-158
161053 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น1,925.000.001,925.000.00% อนุมัติงบ-158
161054 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ1,190.000.001,190.000.00% อนุมัติงบ-158
161055 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ3,115.000.003,115.000.00% อนุมัติงบ-158
161056 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง2,030.000.002,030.000.00% อนุมัติงบ-158
161057 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด3,185.000.003,185.000.00% อนุมัติงบ-158
161058 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด2,345.000.002,345.000.00% อนุมัติงบ-158
161059 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้980.000.00980.000.00% อนุมัติงบ-158
161060 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง1,645.000.001,645.000.00% อนุมัติงบ-158
161061 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี1,365.000.001,365.000.00% อนุมัติงบ-158
161062 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา2,450.000.002,450.000.00% อนุมัติงบ-158
161063 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม1,995.000.001,995.000.00% อนุมัติงบ-158
161064 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย1,960.000.001,960.000.00% อนุมัติงบ-158
161065 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน1,505.000.001,505.000.00% อนุมัติงบ-158
161066 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก2,590.000.002,590.000.00% อนุมัติงบ-158
161067 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง3,045.000.003,045.000.00% อนุมัติงบ-158
161068 42010038 โรงเรียนบ้านโพน700.000.00700.000.00% อนุมัติงบ-158
161069 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
161070 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี945.000.00945.000.00% อนุมัติงบ-158
161071 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี4,445.000.004,445.000.00% อนุมัติงบ-158
161072 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด3,955.000.003,955.000.00% อนุมัติงบ-158
161073 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ910.000.00910.000.00% อนุมัติงบ-158
161074 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด1,680.000.001,680.000.00% อนุมัติงบ-158
161075 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง525.000.00525.000.00% อนุมัติงบ-158
161076 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์2,905.000.002,905.000.00% อนุมัติงบ-158
161077 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง3,640.000.003,640.000.00% อนุมัติงบ-158
161078 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา3,815.000.003,815.000.00% อนุมัติงบ-158
161079 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด1,785.000.001,785.000.00% อนุมัติงบ-158
161080 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน2,275.000.002,275.000.00% อนุมัติงบ-158
161081 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้2,345.000.002,345.000.00% อนุมัติงบ-158
161082 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า875.000.00875.000.00% อนุมัติงบ-158
2017-10-06160เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 04277/ว5754,400.000.004,400.000.00%
160001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ของ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา4,400.000.004,400.000.00% อนุมัติงบ-180
2017-10-06159เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 04006/ว427470,000.000.0070,000.000.00%
159001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ35,000.000.0035,000.000.00% อนุมัติงบ-150
159002 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ร.ร.เพียงหลวง 1835,000.000.0035,000.000.00% อนุมัติงบ-150
2017-10-06157เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) 04004/ว95316,000.000.0016,000.000.00%
157001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน16,000.000.0016,000.000.00% อนุมัติงบ-165
2017-10-06156เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (โครงการอัจฉริยะจรรยา) 04008/ว191085,000.000.0085,000.000.00%
156001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม85,000.000.0085,000.000.00% อนุมัติงบ-159
2017-10-06155เพื่อดำเนินการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 04006/ว87315,000.000.0015,000.000.00%
155001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-155
2017-10-06154เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 04006/ว9186,000.000.006,000.000.00%
154001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-144
2017-10-06153เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 04010/ว28085,000.000.005,000.000.00%
153001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-157
2017-10-06152เพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (งบแลกเป้า) 04006/ว852350,000.000.00350,000.000.00%
152001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม350,000.000.00350,000.000.00% อนุมัติงบ-156
2017-10-06151เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 04010/ว314435,000.000.0035,000.000.00%
151001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม35,000.000.0035,000.000.00% อนุมัติงบ-154
2017-10-06150เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินการศึกษาตามรูปแบบการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล 04004/ว9279,000.000.009,000.000.00%
150001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-152
2017-10-06149เพื่อสำหรับดำเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (งบแลกเป้า) 04010/ว290821,200.000.0021,200.000.00%
149001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม21,200.000.0021,200.000.00% อนุมัติงบ-151
2017-10-06148ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (04006/ว4853)2,020,300.000.002,020,300.000.00%
148001 สพป.เลย เขต 1173,800.000.00173,800.000.00% อนุมัติงบ-178
148002 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น390,000.000.00390,000.000.00% อนุมัติงบ-178
148003 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร496,500.000.00496,500.000.00% อนุมัติงบ-178
148004 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี483,000.000.00483,000.000.00% อนุมัติงบ-178
148005 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี477,000.000.00477,000.000.00% อนุมัติงบ-178
2017-10-06147เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 04006/ว47241,000,000.000.001,000,000.000.00%
147001 คชจ.กิจกรรม1,000,000.000.001,000,000.000.00% อนุมัติงบ-162
2017-10-06146เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 04279/ว32230,000.000.0030,000.000.00%
146001 คชจ.กิจกรรม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-167
2017-10-06145เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV 04279/ว30254,000.000.0054,000.000.00%
145001 คชจ.กิจกรรม14,500.000.0014,500.000.00% อนุมัติงบ-168
145002 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่3,200.000.003,200.000.00% อนุมัติงบ-168
145012 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่2,800.000.002,800.000.00% อนุมัติงบ-168
145011 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม3,600.000.003,600.000.00% อนุมัติงบ-168
145010 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม2,400.000.002,400.000.00% อนุมัติงบ-168
145009 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-168
145008 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย2,800.000.002,800.000.00% อนุมัติงบ-168
145007 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"2,800.000.002,800.000.00% อนุมัติงบ-168
145006 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ2,600.000.002,600.000.00% อนุมัติงบ-168
145005 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา3,200.000.003,200.000.00% อนุมัติงบ-168
145004 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย2,400.000.002,400.000.00% อนุมัติงบ-168
145003 42010013 โรงเรียนเมืองเลย4,400.000.004,400.000.00% อนุมัติงบ-168
145013 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย5,300.000.005,300.000.00% อนุมัติงบ-168
2017-10-06144เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 04277/ว5796,000.000.006,000.000.00%
144001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-163
2017-10-06143การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก (04136/ว2554, 04279/ว326)909,847.000.00909,847.000.00%
143001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน10,500.000.0010,500.000.00% อนุมัติงบ-170
143002 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก4,660.000.004,660.000.00% อนุมัติงบ-170
143003 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ13,900.000.0013,900.000.00% อนุมัติงบ-170
143004 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้10,445.000.0010,445.000.00% อนุมัติงบ-170
143005 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง11,700.000.0011,700.000.00% อนุมัติงบ-170
143006 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม18,200.000.0018,200.000.00% อนุมัติงบ-170
143007 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว21,460.000.0021,460.000.00% อนุมัติงบ-170
143008 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย12,740.000.0012,740.000.00% อนุมัติงบ-170
143009 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ8,270.000.008,270.000.00% อนุมัติงบ-170
143010 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน18,700.000.0018,700.000.00% อนุมัติงบ-170
143011 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก17,600.000.0017,600.000.00% อนุมัติงบ-170
143012 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง7,700.000.007,700.000.00% อนุมัติงบ-170
143013 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-170
143014 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม21,700.000.0021,700.000.00% อนุมัติงบ-170
143015 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา13,490.000.0013,490.000.00% อนุมัติงบ-170
143016 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว17,780.000.0017,780.000.00% อนุมัติงบ-170
143017 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก10,950.000.0010,950.000.00% อนุมัติงบ-170
143018 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง16,340.000.0016,340.000.00% อนุมัติงบ-170
143019 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว16,340.000.0016,340.000.00% อนุมัติงบ-170
143020 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์10,210.000.0010,210.000.00% อนุมัติงบ-170
143021 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี16,340.000.0016,340.000.00% อนุมัติงบ-170
143022 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี19,860.000.0019,860.000.00% อนุมัติงบ-170
143023 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น18,940.000.0018,940.000.00% อนุมัติงบ-170
143024 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด13,600.000.0013,600.000.00% อนุมัติงบ-170
143025 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ20,800.000.0020,800.000.00% อนุมัติงบ-170
143026 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม16,050.000.0016,050.000.00% อนุมัติงบ-170
143027 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน16,800.000.0016,800.000.00% อนุมัติงบ-170
143028 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง14,040.000.0014,040.000.00% อนุมัติงบ-170
143029 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์11,970.000.0011,970.000.00% อนุมัติงบ-170
143030 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด13,920.000.0013,920.000.00% อนุมัติงบ-170
143031 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด14,840.000.0014,840.000.00% อนุมัติงบ-170
143032 42010103 โรงเรียนบ้านโพน16,970.000.0016,970.000.00% อนุมัติงบ-170
143033 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง19,100.000.0019,100.000.00% อนุมัติงบ-170
143034 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา19,100.000.0019,100.000.00% อนุมัติงบ-170
143035 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 1816,590.000.0016,590.000.00% อนุมัติงบ-170
143036 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว3,480.000.003,480.000.00% อนุมัติงบ-170
143037 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง16,340.000.0016,340.000.00% อนุมัติงบ-170
143038 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-170
143039 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย22,416.000.0022,416.000.00% อนุมัติงบ-170
143040 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง13,400.000.0013,400.000.00% อนุมัติงบ-170
143041 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา12,184.000.0012,184.000.00% อนุมัติงบ-170
143042 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด19,100.000.0019,100.000.00% อนุมัติงบ-170
143043 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน21,400.000.0021,400.000.00% อนุมัติงบ-170
143044 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย22,500.000.0022,500.000.00% อนุมัติงบ-170
143045 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง16,702.000.0016,702.000.00% อนุมัติงบ-170
143046 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม9,900.000.009,900.000.00% อนุมัติงบ-170
143047 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด14,900.000.0014,900.000.00% อนุมัติงบ-170
143048 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว21,400.000.0021,400.000.00% อนุมัติงบ-170
143049 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์16,970.000.0016,970.000.00% อนุมัติงบ-170
143050 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง16,970.000.0016,970.000.00% อนุมัติงบ-170
143051 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า16,970.000.0016,970.000.00% อนุมัติงบ-170
143052 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่16,120.000.0016,120.000.00% อนุมัติงบ-170
143053 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง19,020.000.0019,020.000.00% อนุมัติงบ-170
143054 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้11,020.000.0011,020.000.00% อนุมัติงบ-170
143055 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม11,520.000.0011,520.000.00% อนุมัติงบ-170
143056 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม16,750.000.0016,750.000.00% อนุมัติงบ-170
143057 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-170
143058 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง18,820.000.0018,820.000.00% อนุมัติงบ-170
143059 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี5,860.000.005,860.000.00% อนุมัติงบ-170
143060 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น15,750.000.0015,750.000.00% อนุมัติงบ-170
143061 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ15,750.000.0015,750.000.00% อนุมัติงบ-170
2017-10-06142การจัดซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ HD โรงเรียนขนาดเล็ก (04136/ว2555, 04279/ว333)377,000.000.00377,000.000.00%
142001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142002 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142003 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142004 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142005 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142006 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142007 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142008 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142009 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142010 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142011 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142012 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142013 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142014 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142015 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142016 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142017 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142018 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142019 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142020 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา1,000.000.001,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142021 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142022 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142023 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142024 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142025 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142026 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142027 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142028 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142029 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142030 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142031 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142032 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142033 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142034 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142035 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142036 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142037 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142038 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142039 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142040 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142041 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142042 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142043 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142044 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142045 42010103 โรงเรียนบ้านโพน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142046 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142047 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142048 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 186,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142049 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142050 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142051 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142052 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142053 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142054 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142055 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142056 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142057 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142058 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142059 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142060 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142061 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142062 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142063 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142064 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142065 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142066 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142067 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142068 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142069 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142070 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142071 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142072 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142073 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142074 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142075 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142076 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-171
142077 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-171
2017-10-06141ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 (04136/ว2502, 04005/ว708)369,366.000.00369,366.000.00%
141001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141002 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141003 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141004 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141005 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141006 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141007 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141008 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141009 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141010 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141011 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141012 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141013 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141014 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141015 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141016 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141017 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141018 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141019 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141020 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141021 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141022 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141023 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141024 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141025 42010038 โรงเรียนบ้านโพน1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141026 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141027 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141028 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141029 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141030 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141031 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141032 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141033 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141034 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141035 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141036 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141037 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141038 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141039 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว2,548.000.002,548.000.00% อนุมัติงบ-175
141040 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว1,692.000.001,692.000.00% อนุมัติงบ-175
141041 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141042 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141043 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141044 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141045 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141046 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141047 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141048 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141049 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141050 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141051 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141052 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141053 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141054 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141055 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด1,606.000.001,606.000.00% อนุมัติงบ-175
141056 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141057 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141058 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141059 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141060 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141061 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141062 42010103 โรงเรียนบ้านโพน3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141063 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141064 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141065 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141066 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141067 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 186,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141068 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141069 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141070 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง1,282.000.001,282.000.00% อนุมัติงบ-175
141071 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141072 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141073 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141074 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141075 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย1,448.000.001,448.000.00% อนุมัติงบ-175
141076 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141077 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141078 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141079 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141080 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141081 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141082 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141083 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141084 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141085 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141086 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141087 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141088 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141089 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141090 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141091 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง2,548.000.002,548.000.00% อนุมัติงบ-175
141092 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141093 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141094 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-175
141095 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141096 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141097 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141098 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141099 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม1,496.000.001,496.000.00% อนุมัติงบ-175
141100 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย1,798.000.001,798.000.00% อนุมัติงบ-175
141101 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141102 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141103 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141104 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141105 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง3,616.000.003,616.000.00% อนุมัติงบ-175
141106 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141107 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ1,264.000.001,264.000.00% อนุมัติงบ-175
141108 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ1,498.000.001,498.000.00% อนุมัติงบ-175
141109 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
141110 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี3,210.000.003,210.000.00% อนุมัติงบ-175
2017-10-06140เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด ครูดี ศรี สพฐ 04006/ว47167,000.000.007,000.000.00%
140001 ค่าจัดทำ VTR7,000.000.007,000.000.00% อนุมัติงบ-146
2017-10-06139เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันในรับภูมิภาค สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ. เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 04188/ว6755,000.000.005,000.000.00%
139001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-160
2017-10-06138เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 04010/ว3161104,500.000.00104,500.000.00%
138001 คชจ​ กิจกรรม​104,500.000.00104,500.000.00% อนุมัติงบ-149
2017-10-06137ประเมินผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ271,300.000.00271,300.000.00%
137001 หลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ271,300.000.00271,300.000.00% รายละเอียด
2017-10-06136ประเมินผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ85,500.000.0085,500.000.00%
136001 หลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ85,500.000.0085,500.000.00% อนุมัติงบ-106
2017-10-06135งบแลกเป้า โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04006/ว795107,250.000.00107,250.000.00%
135001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม107,250.000.00107,250.000.00% อนุมัติงบ-143
2017-10-06134เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน ครั้งที่ 3 04006/ว32371,000,000.000.001,000,000.000.00%
134001 คชจ กิจกรรม1,000,000.000.001,000,000.000.00% อนุมัติงบ-124
2017-10-06133รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย 04006/ว40963,192,700.000.003,192,700.000.00%
133007 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม440,000.000.00440,000.000.00% อนุมัติงบ-141
133006 42010264 โรงเรียนบ้านยาง464,000.000.00464,000.000.00% อนุมัติงบ-141
133005 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม350,000.000.00350,000.000.00% อนุมัติงบ-141
133004 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว550,600.000.00550,600.000.00% อนุมัติงบ-141
133003 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม458,800.000.00458,800.000.00% อนุมัติงบ-141
133002 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง29,300.000.0029,300.000.00% อนุมัติงบ-141
133001 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง900,000.000.00900,000.000.00% อนุมัติงบ-141
2017-10-06130เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต โดยเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 เดือน (ม.ค. - ก.ค. 2561) 04006/ว5961,292,781.000.001,292,781.000.00%
130001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130002 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130003 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130004 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130005 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130006 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130007 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130008 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130009 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130010 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130011 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130012 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130013 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130014 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130015 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130016 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130017 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130018 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130019 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130020 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130021 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130022 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130023 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130024 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130025 42010038 โรงเรียนบ้านโพน5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130026 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130027 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130028 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130029 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130030 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130031 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130032 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130033 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130034 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130035 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130036 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130037 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130038 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130039 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว8,918.000.008,918.000.00% อนุมัติงบ-136
130040 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว5,922.000.005,922.000.00% อนุมัติงบ-136
130041 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130042 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130043 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130044 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130045 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130046 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130047 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130048 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130049 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130050 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130051 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130052 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130053 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130054 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130055 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด5,621.000.005,621.000.00% อนุมัติงบ-136
130056 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130057 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130058 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130059 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130060 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130061 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130062 42010103 โรงเรียนบ้านโพน11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130063 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130064 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130065 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130066 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130067 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 1821,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130068 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130069 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130070 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง4,487.000.004,487.000.00% อนุมัติงบ-136
130071 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130072 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130073 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130074 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130075 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย5,068.000.005,068.000.00% อนุมัติงบ-136
130076 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130077 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130078 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130079 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130080 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130081 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130082 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130083 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130084 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130085 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130086 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130087 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130088 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130089 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130090 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130091 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง8,918.000.008,918.000.00% อนุมัติงบ-136
130092 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130093 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130094 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-136
130095 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130096 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130097 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130098 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130099 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม5,236.000.005,236.000.00% อนุมัติงบ-136
130100 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย6,293.000.006,293.000.00% อนุมัติงบ-136
130101 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130102 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130103 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130104 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130105 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง12,656.000.0012,656.000.00% อนุมัติงบ-136
130106 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130107 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ4,424.000.004,424.000.00% อนุมัติงบ-136
130108 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ5,243.000.005,243.000.00% อนุมัติงบ-136
130109 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
130110 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี11,235.000.0011,235.000.00% อนุมัติงบ-136
2017-10-06129เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 04006/ว2875,000.000.005,000.000.00%
129001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-138
2017-10-06128เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04006/ว3046,000.000.006,000.000.00%
128001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-139
2017-10-06127เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 04006/ว81930,000.000.0030,000.000.00%
127001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-140
127002 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-140
2017-10-06126เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ 04006/ว274510,000.000.0010,000.000.00%
126001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-137
2017-10-06124เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 04006/ว73310,000.000.0010,000.000.00%
124001 คชจ.ในการดำเนินงานฯ10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-129
2017-10-06123เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 04004/ว678189,250.000.00189,250.000.00%
123001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-122
123002 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก49,750.000.0049,750.000.00% อนุมัติงบ-122
123003 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"49,750.000.0049,750.000.00% อนุมัติงบ-122
123004 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น49,750.000.0049,750.000.00% อนุมัติงบ-122
2017-10-06122เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 04006/ว24340,000.000.0040,000.000.00%
122001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-131
2017-10-06121เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11-12 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ 04006/ว28925,500.000.005,500.000.00%
121001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม5,500.000.005,500.000.00% อนุมัติงบ-132
2017-10-06120เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 04006/ว6803,880.000.003,880.000.00%
120001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม3,880.000.003,880.000.00% อนุมัติงบ-134
2017-10-06119เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกล 04006/ว7128,000.000.008,000.000.00%
119001 คชจ กิจกรรม8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-135
2017-10-06118เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 04006/ว9732,730,820.000.002,730,820.000.00%
118001 คชจ กิจกรรม2,730,820.000.002,730,820.000.00% อนุมัติงบ-133
2017-10-06117เพื่อดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04216/ว9281,756,300.000.001,756,300.000.00%
117001 คชจ กิจกรรม1,756,300.000.001,756,300.000.00% อนุมัติงบ-123
2017-10-06116เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 04216/ว47810,200.000.0010,200.000.00%
116001 คชจ กิจกรรม10,200.000.0010,200.000.00% อนุมัติงบ-88
2017-10-06115ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2560 04006/ว313012,000.000.0012,000.000.00%
115001 รร.บ้านยาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-125
2017-10-06114เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและค่าพาหนะของนักวิจัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า 04008/ว136690,500.000.0090,500.000.00%
114001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม - นางนัจรนีภรณ์ ทุมสงครา - นายวีรเดช มณีนพ90,500.000.0090,500.000.00% อนุมัติงบ-121
2017-10-06113เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning 04283/ว25920,000.000.0020,000.000.00%
113001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-127
2017-10-06112เพื่อดำเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561 04275/ว25894,400.000.0094,400.000.00%
112001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม94,400.000.0094,400.000.00% อนุมัติงบ-128
2017-10-06111เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2561)708,750.00628,982.2679,767.7488.75%
111001 ค่าจ้างครูรายเดือน708,750.00628,982.2679,767.7488.75% อนุมัติงบ-130
2017-10-06110ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 04006/ว2277706,500.000.00706,500.000.00%
110001 ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 04006/ว2277706,500.000.00706,500.000.00% อนุมัติงบ-104
2017-10-06109เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) และกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว140866,900.000.0066,900.000.00%
109001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม66,900.000.0066,900.000.00% อนุมัติงบ-126
2017-10-06108เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 04006/ว287210,000.000.0010,000.000.00%
108001 คชจ.กิจกรรม10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-120
2017-10-06107เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 04008/ว1163250,000.000.00250,000.000.00%
107001 คชจ กิจกรรม250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-110
2017-10-06106เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 04009/ว1988100,500.000.00100,500.000.00%
106001 คชจ กิจกรรม100,500.000.00100,500.000.00% อนุมัติงบ-87
2017-10-06105เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปี 2561วันที่ 17-18 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม. 04001/ว29343,100.000.003,100.000.00%
105001 คชจ กิจกรรม3,100.000.003,100.000.00% อนุมัติงบ-108
2017-10-06104เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 04009/ว22401,955,000.00976,366.66978,633.3449.94%
104001 คชจ กิจกรรม1,955,000.00976,366.66978,633.3449.94% อนุมัติงบ-93
2017-10-06103เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561 04010/ว24525,000.000.005,000.000.00%
103001 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-115
2017-10-06102เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว385203,000.000.00203,000.000.00%
102001 คชจ.กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102002 ร.ร.บ้านก้างปลา3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102003 ร.ร.บ้านน้ำภู3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102004 ร.ร.ชุมชนบ้านนาอ้อ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102005 ร.ร.บ้านห้วยทราย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102006 ร.ร.บ้านนาแขม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102007 ร.ร.บ้านนาโป่ง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102008 ร.ร.บ้านขอนแก่นหนองบอน3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102009 ร.ร.บ้านติ้วน้อย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102010 ร.ร.บ้านนาดินดำ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102011 ร.ร.บ้านสูบ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102012 ร.ร.บ้านเพียซำพุวิทยา3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102013 ร.ร.บ้านน้ำคิว3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102014 ร.ร.บ้านห้วยกระทิง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102015 ร.ร.บ้านกกทอง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102016 ร.ร.บ้านกกดู่3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102017 ร.ร.บ้านท่าสวรรค์3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102018 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102019 ร.ร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102020 ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102021 ร.ร.บ้านห้วยตาด3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102022 ร.ร.บ้านโคกใหญ่3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102023 ร.ร.บ้านยาง3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102024 ร.ร.บ้านน้ำแคม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102025 ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102026 ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102027 ร.ร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102028 ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 593,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102029 ร.ร.บ้านสงเปือย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102030 ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน 3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102031 ร.ร.บ้านใหม่3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102032 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102033 ร.ร.บ้านน้ำพร3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102034 ร.ร.บ้านแก่งปลาปก3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102035 ร.ร.บ้านห้วยอาลัย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102036 ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102037 ร.ร.บ้านนาค้อ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102038 ร.ร.บ้านห้วยบ่อซืน3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102039 ร.ร.บ้านสงาว3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102040 ร.ร.บ้านห้วยพิชัย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
102041 ร.ร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-118
2017-10-06100เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 04008/ว991175,000.0050,000.00125,000.0028.57%
100021 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100020 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100019 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100018 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100017 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100016 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100015 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100014 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100013 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100012 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100011 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100009 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100008 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100007 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100006 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100005 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100004 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100003 42010013 โรงเรียนเมืองเลย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100002 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100010 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100022 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100023 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100024 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100025 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100026 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100027 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100028 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100029 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100030 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100031 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100032 42010264 โรงเรียนบ้านยาง2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100033 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100034 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100035 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-101
100036 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี2,000.002,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-101
100037 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม97,000.000.0097,000.000.00% อนุมัติงบ-101
2017-10-06099เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว1162359,150.0010,000.00349,150.002.78%
099012 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099010 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099009 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099008 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099007 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099005 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099014 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099013 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099011 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099006 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099004 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099003 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099002 42010013 โรงเรียนเมืองเลย10,000.0010,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-111
099001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-111
099015 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม189,150.000.00189,150.000.00% อนุมัติงบ-111
2017-10-06098เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสารแผนการบูรณาการความร่วมมือระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี 2561 04004/5,400.000.005,400.000.00%
098001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,400.000.005,400.000.00% อนุมัติงบ-107
2017-10-06097เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้บังเกิดผลกับคุณภาพนักเรียนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 04006/ว20,000.000.0020,000.000.00%
097001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-113
2017-10-06096เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย 04010/ว21965,000.000.005,000.000.00%
096001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-112
2017-10-06095เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 04004/ว61713,000.000.0013,000.000.00%
095001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-114
2017-10-06094เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 04010/ว22424,000.000.004,000.000.00%
094001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-116
2017-10-06093การโอนเงินจัดสรรตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561393,120.00393,120.000.00100.00%
093001 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093002 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093003 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093004 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093005 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093006 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093007 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093008 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093009 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093010 42010013 โรงเรียนเมืองเลย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093011 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093012 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093013 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093014 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093015 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093016 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093017 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093018 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093019 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093020 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093021 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093022 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093023 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093024 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093025 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093026 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093027 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093028 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093029 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093030 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093031 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093032 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093033 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093034 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093035 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093036 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093037 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093038 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093039 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093040 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093041 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093042 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093043 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093044 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093045 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093046 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093047 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093048 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093049 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093050 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093051 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093052 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093053 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093054 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093055 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093056 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093057 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 593,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093058 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093059 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093060 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093061 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093062 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093063 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093064 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093065 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093066 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093067 42010103 โรงเรียนบ้านโพน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093068 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093069 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093070 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093071 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093072 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093073 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093074 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093075 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 183,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093076 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093077 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093078 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093079 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093080 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093081 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093082 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093083 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093084 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093085 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093086 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093087 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093088 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093089 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093090 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093091 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093092 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093093 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093094 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093095 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093096 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093097 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093098 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093099 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093100 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093101 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093102 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093103 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093104 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093105 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093106 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093107 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093108 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093109 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093110 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093111 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093112 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093113 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093114 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093115 42010264 โรงเรียนบ้านยาง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093116 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093117 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093118 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093119 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093123 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093124 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093125 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093126 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093127 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093128 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
093129 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่3,120.003,120.000.00100.00% อนุมัติงบ-89
2017-10-06091โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ The5th international Conference on Education (ICE 2018) and The 14th international Conference "Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education"7,700.000.007,700.000.00%
091001 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่7,700.000.007,700.000.00% อนุมัติงบ-117
2017-10-06090แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการสนับสนุนพัฒนาปฐมวัย100,000.0062,400.0037,600.0062.40%
090002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย50,000.0046,400.003,600.0092.80% อนุมัติงบ-79
090003 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"50,000.0016,000.0034,000.0032.00% อนุมัติงบ-79
2017-10-06089ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย273,000.00273,000.000.00100.00%
089001 รร.บ้านบุฮม273,000.00273,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-119
2017-10-06088การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย6,000.000.006,000.000.00%
088001 คชจ.ในกิจกรรม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-81
088002 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-81
2017-10-06087การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑500,000.000.00500,000.000.00%
087001 คชจ.ในกิจกรรม500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-98
2017-10-06086เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วงเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 04277/ว43120,000.000.0020,000.000.00%
086001 คชจ.ในการดำเนินงานฯ งวดที่ 220,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-109
2017-10-06085เชิญประชุมปฏิบัติกานำรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ3,000.000.003,000.000.00%
085001 คชจ.กิจกรรม3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-92
2017-10-06084เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 04007/ว19744,309,200.002,797,200.001,512,000.0064.91%
084001 ค่าตอบแทนประจำเดือน4,104,000.002,664,000.001,440,000.0064.91% อนุมัติงบ-102
084002 เงินประกันสังคมประจำเดือน205,200.00133,200.0072,000.0064.91% อนุมัติงบ-102
2017-10-06083ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 04216/ว3639,000.000.009,000.000.00%
083001 คชจ.กิจกรรม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-76
2017-10-06082เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 04004/ว47624,000.000.0024,000.000.00%
082001 คชจ.กิจกรรม24,000.000.0024,000.000.00% อนุมัติงบ-105
2017-10-06081เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 04188/ว14312,255.000.0012,255.000.00%
081001 คชจ.กิจกรรม12,255.000.0012,255.000.00% อนุมัติงบ-74
2017-10-06080ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 04008/ว7369,000.000.009,000.000.00%
080001 คชจ.กิจกรรม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-86
2017-10-06079เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการในการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 04279/ว13430,000.000.0030,000.000.00%
079001 โรงเรียนเมืองเลย2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079002 โรงเรียนอนุบาลเลย2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079003 โรงเรียนบ้านก้างปลา2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079004 โรงเรียนบ้านนาดินดำ2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079005 โรงเรียนบ้านกกดู่2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079006 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079007 โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079008 โรงเรียนบ้านสงเปือย2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079009 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079010 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079011 โรงเรียนบ้านท่าลี่2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079012 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079013 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-99
079014 สพป.เลย เขต 14,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-99
2017-10-06078ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 04006/ว196798,400.000.0098,400.000.00%
078001 ค่าเช่าบ้าน98,400.000.0098,400.000.00% อนุมัติงบ-103
2017-10-06077เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 (70%) 04006/ว168735,846,650.000.0035,846,650.000.00%
077001 คชจ.กิจกรรม35,846,650.000.0035,846,650.000.00% อนุมัติงบ-100
2017-10-06076โอนจดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนสีเขียวด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม10,000.000.0010,000.000.00%
076001 จัดสรรให้โรงเรียนอนุบาลเลย 5000 บาท จัดสรรให้โรงเรียนเมืองเลย 5000 บาท10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-96
2017-10-06075เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561) 04010/ว17791,260,000.00996,000.00264,000.0079.05%
075001 ค่าตอบแทนจ้าง1,260,000.00996,000.00264,000.0079.05% อนุมัติงบ-95
2017-10-06074เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบประปา 04006/ว18222,978,400.002,978,400.000.00100.00%
074001 รร.บ้านห้วยตาด500,000.00500,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
074002 รร.บ้านใหม่485,500.00485,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
074003 รร.บ้านเสี้ยว497,700.00497,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
074004 รร.บ้านธาตุวิทยา498,000.00498,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
074005 รร.บ้านนาซ่าว498,500.00498,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
074006 รร.บ้านห้วยผักกูด498,700.00498,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
2017-10-06073เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 04006/ว20451,000,000.00100,907.00899,093.0010.09%
073001 คชจ.กิจกรรมที่ 1300,000.0050,507.00249,493.0016.84% อนุมัติงบ-97
073002 คชจ.กิจกรรมที่ 2350,000.0050,400.00299,600.0014.40% อนุมัติงบ-97
073003 คชจ.กิจกรรมที่ 3250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-97
073004 คชจ.กิจกรรมที่ 4100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-97
2017-10-06071ประกันสังคม จ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ครั้งที่ 2 04006/ว1472110,000.0087,393.0022,607.0079.45%
071001 เงินประกันสังคม110,000.0087,393.0022,607.0079.45% อนุมัติงบ-83
2017-10-06070เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ครั้งที่ 2 04006/ว14723,271,000.003,363,991.00-92,991.00102.84%
070001 ค่าตอบแทนจ้าง3,271,000.003,363,991.00-92,991.00102.84% อนุมัติงบ-82
2017-10-06069เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2561) 04006/ว1836945,000.00882,000.0063,000.0093.33%
069001 ค่าจ้างครูรายเดือน900,000.00840,000.0060,000.0093.33% อนุมัติงบ-91
069002 เงินประกันสังคม45,000.0042,000.003,000.0093.33% อนุมัติงบ-91
2017-10-06068เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2561) 04006/ว1541226,800.00189,000.0037,800.0083.33%
068001 ค่าตอบแทนจ้าง216,000.00180,000.0036,000.0083.33% อนุมัติงบ-85
068002 เงินประกันสังคม10,800.009,000.001,800.0083.33% อนุมัติงบ-85
2017-10-06067เพื่อเป็นค่าตอนแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 04006/ว14821,360,800.001,119,977.17240,822.8382.30%
067001 ค่าตอบแทนจ้าง1,296,000.001,066,645.17229,354.8382.30% อนุมัติงบ-78
067002 เงินประกันสังคม64,800.0053,332.0011,468.0082.30% อนุมัติงบ-78
2017-10-06065เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561) 04006/ว14859,128,700.007,601,456.191,527,243.8183.27%
065001 ค่าจ้างประจำเดือน8,694,000.007,239,774.191,454,225.8183.27% อนุมัติงบ-84
065002 เงินประกันสังคม434,700.00361,682.0073,018.0083.20% อนุมัติงบ-84
2017-10-06064เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว3794,500.000.004,500.000.00%
064001 คชจ.ในการเดินทาง4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-80
2017-10-06063เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560 04188/ว332100,000.003,540.0096,460.003.54%
063001 คชจ.ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน100,000.003,540.0096,460.003.54% อนุมัติงบ-90
2017-10-06062ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04006/ว2404,000.000.004,000.000.00%
062001 รร.เมืองเลย4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-51
2017-10-06061เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว 04008/ว63813,000.0010,224.002,776.0078.65%
061001 คชจ.ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร.ร.อนุบาลเลย และร.ร.เมืองเลย)13,000.0010,224.002,776.0078.65% อนุมัติงบ-75
2017-10-06060การอบรมวิธิปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวสและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต4,500.000.004,500.000.00%
060001 คชจ.ในกิจกรรม4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-73
2017-10-06059แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสับรักการอ่าน58,200.0058,200.000.00100.00%
059001 จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 14550 บาท58,200.0058,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-71
2017-10-06058เพื่อจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสิรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 04010/ว116620,000.0020,000.000.00100.00%
058002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำ VTR โรงเรียนบ้านโคกใหญ่20,000.0020,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-72
2017-10-06057เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน (มี.ค - เม.ย. 61) 04010/ว1147504,000.00504,000.000.00100.00%
057001 คชจ.กิจกรรม504,000.00504,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-69
2017-10-06056ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับ ดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 04188/ว2164,500.000.004,500.000.00%
056001 คชจ.ดำเนินการในการประชุม4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-70
2017-10-06055รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 อุดหนุนครอบครัว 04006/ว7269,704.000.009,704.000.00%
055001 คชจ.ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นางอารยา สร้อยสน9,704.000.009,704.000.00% อนุมัติงบ-65
2017-10-06054การจัดสรรเงินงบประมสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา54,000.000.0054,000.000.00%
054001 คชจ.กิจกรรม54,000.000.0054,000.000.00% อนุมัติงบ-66
2017-10-06053การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ"55,000.0032,160.0022,840.0058.47%
053001 คชจ.กิจกรรม55,000.0032,160.0022,840.0058.47% อนุมัติงบ-50
2017-10-06052แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ25,000.000.0025,000.000.00%
052001 คชจ.กิจกรรม25,000.000.0025,000.000.00% อนุมัติงบ-64
2017-10-06051โอนเงินงบประมาณจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและการประเมิณคุณภาพภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8,000.000.008,000.000.00%
051001 คชจ.กิจกรรม8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-54
2017-10-06050การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐511,976.00419,696.5092,279.5081.98%
050001 คชจ.กิจกรรม511,976.00419,696.5092,279.5081.98% อนุมัติงบ-61
2017-10-06049แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา72,400.000.0072,400.000.00%
049001 คชจ.กิจกรรม72,400.000.0072,400.000.00% อนุมัติงบ-47
2017-10-06048ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ 04010/ว10895,200.000.005,200.000.00%
048001 คชจ.กิจกรรม5,200.000.005,200.000.00% อนุมัติงบ-68
2017-10-06047ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบด้วยสะเต็มศึกษา 04006/ว4484,000.000.004,000.000.00%
047001 คชจ.กิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-56
2017-10-06046ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม) 04010/ว6944,000.000.004,000.000.00%
046001 คชจ.กิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-59
2017-10-06045ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว66215,000.000.00215,000.000.00%
045001 คชจ กิจกรรม (สพป.เลย 1)10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045006 ร.ร.บ้านสูบ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045005 ร.ร.บ้านขอนแก่นหนองบอน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045002 ร.ร.บ้านกกทอง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045003 ร.ร.บ้านนาแขม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045004 ร.ร.บ้านนาดินดำ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045007 ร.ร.บ้านน้ำภู5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045008 ร.ร.บ้านกกดู่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045009 ร.ร.บ้านห้วยกระทิง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045010 ร.ร.บ้านก้างปลา5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045011 ร.ร.บ้านห้วยทราย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045012 ร.ร.บ้านนาโป่ง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045013 ร.ร.บ้านติิ้วน้อย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045014 ร.ร.ชุมชนบ้านนาอ้อ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045015 ร.ร.บ้านเพียซำพุวิทยา5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045016 ร.ร.บ้านน้ำคิว5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045017 ร.ร.บ้านท่าสวรรค์5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045018 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045019 ร.ร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045020 ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045021 ร.ร.บ้านห้วยตาด5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045022 ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045023 ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045024 ร.ร.บ้านน้ำพร5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045025 ร.ร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045026 ร.ร.บ้านสงเปือย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045027 ร.ร.บ้านใหม่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045028 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045029 ร.ร.บ้านโคกใหญ่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045030 ร.ร.บ้านยาง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045031 ร.ร.บ้านน้ำแคม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045032 ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045033 ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045034 ร.ร.บ้านแก่งปลาปก5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045035 ร.ร.บ้านห้วยอาลัย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045036 ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045037 ร.ร.บ้านห้วยพิชัย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045038 ร.ร.บ้านสงาว5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045039 ร.ร.บ้านนาค้อ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045040 ร.ร.บ้านห้วยบ่อซืน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045041 ร.ร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
2017-10-06044ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขออรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2561 04009/ว729150,400.000.00150,400.000.00%
044001 คชจ กิจกรรม150,400.000.00150,400.000.00% อนุมัติงบ-60
2017-10-06043ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 04006/ว11754,500.000.004,500.000.00%
043001 จัดสรรให้ ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-52
2017-10-06042ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว5730,000.000.0030,000.000.00%
042001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-58
2017-10-06041ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 04006/ว141,615,000.00819,845.00795,155.0050.76%
041001 คชจ กิจกรรม (1 พ.ย.60-31 มี.ค.61 ค่าจ้าง 17,000/เดือน)1,615,000.00819,845.00795,155.0050.76% อนุมัติงบ-48
2017-10-06040เงินอุดหนุน - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) 04006/ว165, 04136/ว2379,440,710.009,440,710.000.00100.00%
040001 คชจ กิจกรรม9,440,710.009,440,710.000.00100.00% อนุมัติงบ-55
2017-10-06039เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 อัตรา 04009/ว8152408,000.00331,225.8076,774.2081.18%
039001 คชจ กิจกรรม408,000.00331,225.8076,774.2081.18% อนุมัติงบ-42
2017-10-06038งบลงทุน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ปี 2560925,400.00925,400.000.00100.00%
038003 สพป.ลย.1335,900.00335,900.000.00100.00% อนุมัติงบ-49
038002 รร.บ้านห้วยพิชัย473,200.00473,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-49
038001 รร.บ้านห้วยกระทิง116,300.00116,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-49
2017-10-06037เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 04004/ว13057,000.000.007,000.000.00%
037001 ค่าใช้จ่าย+ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม 7,000.000.007,000.000.00% อนุมัติงบ-41
2017-10-06036ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04279ว3552,310,720.002,304,000.006,720.0099.71%
036001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2,310,720.002,304,000.006,720.0099.71% อนุมัติงบ-62
2017-10-06035ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04005/ว11725,226,000.005,021,350.00204,650.0096.08%
035001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 โรงเรียน5,051,800.005,021,350.0030,450.0099.40% อนุมัติงบ-44
035002 รร.บ้านสาระแพ - โรงเรียนเรียนรวมกับ รร.บ้านโป่ง174,200.000.00174,200.000.00% รายละเอียด
2017-10-06034งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯโครงการโรงเรียน ICU #04006/ว66242,277,000.002,277,000.000.00100.00%
034001 รร.บ้านโพน อ.เมืองเลย455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034002 รร.บ้านห้วยโตก455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034003 รร.บ้านร่องไผ่455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034004 รร.บ้านยาง455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034005 รร.บ้านแก้วเมธี455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
2017-10-06033เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับสนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 #04006/ว65862,067,000.002,067,000.000.00100.00%
033001 คชจ กิจกรรม (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)2,067,000.002,067,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-45
2017-10-06032เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง วิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 04008/ว308015,500.000.0015,500.000.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบฯ15,500.000.0015,500.000.00% อนุมัติงบ-40
2017-10-06031ค่าจ้างครูรายเดือนให้กับโรงเรียนเพียงหลวงฯ 6 เดือน(ธ.ค.60-พ.ค.61) #04006/ว647594,500.0063,000.0031,500.0066.67%
031001 ค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน90,000.0060,000.0030,000.0066.67% อนุมัติงบ-43
031002 ประกันสังคม 5%4,500.003,000.001,500.0066.67% อนุมัติงบ-43
2017-10-06030ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 04006/ว58181,583,000.001,583,000.000.00100.00%
030001 รร.บ้านห้วยไค้12,000.0012,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030002 รร.บ้านอุมุง50,000.0050,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030003 รร.บ้านห้วยเดื่อ52,000.0052,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030004 รร.ชุมชนบ้านปากชม94,000.0094,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030005 รร.บ้านห้วยนา100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030006 รร.บ้านปากปัด110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030007 รร.บ้านคกไผ่110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030008 รร.บ้านร่องไผ่110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030009 รร.อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030010 รร.ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030011 รร.ชุมชนบ้านนาบอน135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030012 รร.บ้านบวกอ่าง135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030013 รร.บ้านห้วยหินขาว135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030014 รร.บ้านนาแขม135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030015 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
2017-10-06029ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบภายใน 04012/ว6152,600.000.002,600.000.00%
029001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทาง2,600.000.002,600.000.00% อนุมัติงบ-26
2017-10-06028ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 04010/ว40873,000.003,000.000.00100.00%
028001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง3,000.003,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
2017-10-06027ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เดือน 04277/ว1255216,000.00162,000.0054,000.0075.00%
027001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา216,000.00162,000.0054,000.0075.00% อนุมัติงบ-34
2017-10-06026เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถ 04006/ว11587,760.007,760.000.00100.00%
026001 คชจ กิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-37
2017-10-06025เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว 04006/ว29784,500.004,500.000.00100.00%
025001 คชจ กิจกรรม4,500.004,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-38
2017-10-06024การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 #04006/ว647218,000.006,528.0011,472.0036.27%
024001 คชจ.กิจกรรม18,000.006,528.0011,472.0036.27% อนุมัติงบ-39
2017-10-06023คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) #04004/ว12807,650.005,160.002,490.0067.45%
023001 คชจ.กิจกรรม7,650.005,160.002,490.0067.45% อนุมัติงบ-35
2017-10-06022ค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Mobile Unit) #04006/ว6394100,000.000.00100,000.000.00%
022001 คชจ.กิจกรรม100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06021ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง #04006/ว6394100,000.000.00100,000.000.00%
021001 รร.บ้านหาดคัมภีร์100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06020ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน #04006/ว6394400,000.00172,400.00227,600.0043.10%
020001 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านนาโม้,บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง,บ้านคกเว้า100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
020002 รร.บ้านหาดเบี้ย-ชุมชนบ้านปากชม100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
020003 รร.บ้านหัวฝาย-บ้านท่าข้ามโพนสว่าง100,000.0072,400.0027,600.0072.40% อนุมัติงบ-36
020004 รร.บ้านน้ำกระโทม-บ้านยาง100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06019ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม และเลิกโรงเรียน #04006/ว6394872,000.00870,500.001,500.0099.83%
019005 รร.ชุมชนบ้านนาด้วง-บ้านราษฎร์ประดิษฐ์30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019004 รร.บ้านท่าลี่-บ้านชลประทาน4,500.004,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019001 รร.อนุบาลเลย-บ้านนาบอน6,000.006,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019002 รร.บ้านหัวฝาย-บ้านท่าข้ามโพนสว่าง34,500.0034,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019003 รร.บ้านนาป่าหนาด-บ้านวังอาบช้างฯ30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019006 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านแก่งม่วง37,500.0037,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019007 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านวังเป่ง31,500.0031,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019008 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านห้วยคัง14,000.0014,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019009 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านนาโม้21,000.0021,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019010 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านคกเว้า12,000.0012,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019011 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง9,000.009,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019012 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านนาโม้18,000.0018,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019013 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านคกเว้า9,000.009,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019014 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านหาดคัมภีร์22,000.0022,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019015 รร.บ้านนาโม้-บ้านคกเว้า6,000.006,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019016 รร.บ้านนาโม้-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง20,000.0020,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019017 รร.บ้านนาโม้-บ้านหาดคัมภีร์22,500.0022,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019018 รร.บ้านคกเว้า-บ้านนาโม้18,000.0018,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019019 รร.บ้านคกเว้า-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง24,000.0024,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019020 รร.บ้านคกเว้า-บ้านหาดคัมภีร์30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019021 รร.บ้านวังผา-บ้านเลิง *ยกเลิกไม่เรียนรวม34,500.000.0034,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019022 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านโป่งป่าติ้ว9,000.009,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019023 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านท่าเปิบ5,000.005,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019024 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านลาดค้อ7,500.000.007,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019025 รร.ชุมชนบ้านปากชม-บ้านหาดเบี้ย10,500.0010,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019026 รร.ชุมชนบ้านปากชม-บ้านคกไผ่33,000.0033,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019027 รร.บ้านน้ำแคม-บ้านห้วยผุก43,500.0087,000.00-43,500.00200.00% อนุมัติงบ-36
019028 รร.บ้านโพน-บ้านโนนสว่าง10,000.0010,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019029 รร.ชุมชนบ้านอาฮี-บ้านน้ำพาน25,500.0025,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019030 รร.บ้านนาดินดำ-บ้านทรัพย์มงคล36,000.0036,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019031 รร.ชุมชนบ้านปากห้วย-บ้านหาดพระ12,000.0012,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019032 รร.บ้านนาโคก-บ้านท่าบุ่ง *ยกเลิกไม่เรียนรวม1,000.001,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019033 รร.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)-บ้านแสนสำราญ13,500.0013,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019034 รร.บ้านโป่ง-บ้านสาระแพ21,000.0021,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019035 รร.บ้านโป่ง-บ้านหัวแก่ง21,000.0021,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019036 รร.บ้านใหม่-บ้านแก่งมี้37,500.0037,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019037 รร.บ้านห้วยสีเสียด-บ้านส้าน26,000.0026,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019038 รร.บ้านกอไร่ใหญ่-มโนบุเรศบำรุงการ52,500.0049,500.003,000.0094.29% อนุมัติงบ-36
019039 รร.บ้านเพียซำพุวิทยา-บ้านวังแคน28,500.0028,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019040 รร.บ้านหนองบง-บ้านห้วยเดื่อ10,500.0010,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019041 รร.บ้านหนองบง-บ้านน้ำมี34,500.0034,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06018พัฒนาการดำเนินการศึกษาตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 04002/ว54631,000,000.00989,580.0010,420.0098.96%
018001 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา197,600.00197,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018002 กลุ่มบริหารงานบุคคล457,460.00457,460.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018003 กลุ่มนโยบายและแผน - ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ293,600.00293,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018004 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - กีฬาภาพ 1040,920.0040,920.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018005 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ10,420.000.0010,420.000.00% อนุมัติงบ-33
2017-10-06017ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 04006/ว61441,360,800.001,360,800.000.00100.00%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,296,000.001,296,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-27
017002 เงินประกันสังคม 5%64,800.0064,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-28
2017-10-06016ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 5 เดือน1,260,000.001,175,226.1584,773.8593.27%
016002 เงินประกันสังคม 5%60,000.0054,581.005,419.0090.97% อนุมัติงบ-30
016001 ค่าตอบแทนจ้าง1,200,000.001,120,645.1579,354.8593.39% อนุมัติงบ-29
2017-10-06015งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก4,365,900.004,119,894.68246,005.3294.37%
015001 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ4,158,000.003,923,709.68234,290.3294.37% อนุมัติงบ-19
015002 ประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ207,900.00196,185.0011,715.0094.37% อนุมัติงบ-20
2017-10-06014ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพืีอรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว114624,840.0021,270.003,570.0085.63%
014001 คชจ กิจกรรม24,840.0021,270.003,570.0085.63% อนุมัติงบ-10
2017-10-06013เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) (04136/ว3425, 04006/ว5825)22,921,085.0022,921,085.000.00100.00%
013001 คชจ กิจกรรม22,921,085.0022,921,085.000.00100.00% อนุมัติงบ-22
2017-10-06012ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูให้โรงเรียนคู่พัฒนาของ ตชด. ระยะเวลา 5 เดือน (04006/ว5823)315,000.00315,000.000.00100.00%
012001 ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-11
012002 เงินประกันสังคม 5%15,000.0015,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
2017-10-06011ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (04006/ว5803)226,800.00226,800.000.00100.00%
011001 ค่าจ้าง 6 เดือนๆละ 9,000 บาท216,000.00216,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-14
011002 ประกันสังคม 5%10,800.0010,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-15
2017-10-06010งบดำเนินการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ โครงการคืนครูให้นักเรียน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (04006/ว5700)9,128,700.008,867,129.05261,570.9597.13%
010002 ประกันสังคม 5%434,700.00434,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-6
010001 ค่าตอบแทนจ้าง ธุรการ/นักการภารโรง8,694,000.008,432,429.05261,570.9596.99% อนุมัติงบ-5
2017-10-06009ค่าเช่าบ้าน405,600.0077,500.00328,100.0019.11%
009001 ค่าเช่าบ้าน405,600.0077,500.00328,100.0019.11% อนุมัติงบ-9
2017-10-06008งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-สำหรับโรงเรียนปกติ (49 รายการ)6,086,100.005,971,100.00115,000.0098.11%
008001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008002 รร.ไทยรัฐวิทยา 96 "ชุมชนบ้านธาต" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.0063,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008003 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008004 รร.บ้านตาดซ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.0047,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008005 รร.บ้านธาตุวิทยา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008006 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008007 รร.บ้านนาป่าหนาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.0063,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008008 รร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008009 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (80 ชุด)126,400.00126,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008010 รร.บ้านบุฮม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว (1 เครื่อง)30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008011 รร.บ้านผาพอด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008012 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008013 รร.บ้านสงเปือย อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.00192,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008014 รร.บ้านห้วยพอด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร (1 ใบ)5,800.005,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008015 รร.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)17,000.0017,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008016 รร.อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)58,000.0058,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008017 รร.บ้านนากระเซ็ง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008018 รร.บ้านบวกอ่าง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.0047,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008019 รร.บ้านปากยาง ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008020 รร.บ้านห้วยไค้ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.00192,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008021 รร.บ้านห้วยด้าย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008022 รร.บ้านท่าสวรรค์ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008023 รร.บ้านนาดอกคำ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008024 รร.บ้านคกไผ่ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.0015,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008025 รร.บ้านคกเว้าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens (1 เครื่อง)36,000.0036,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008026 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008027 รร.บ้านปากปัด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร (2 ใบ)19,600.0019,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008028 รร.บ้านปางคอม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว (1 เครื่อง)27,000.0027,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008029 รร.บ้านวังผา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008030 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008031 รร.บ้านห้วยบ่อซืน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (60 ชุด)94,800.0094,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008032 รร.ชุมชนบ้านนาอ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008033 รร.บ้านกกชุมแสง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008034 รร.บ้านก้างปลา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008035 รร.บ้านนาแขม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (25 ชุด)39,500.0039,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008036 รร.บ้านไผ่โทน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.0015,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008037 รร.บ้านไร่ทาม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.00154,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008038 รร.บ้านเสี้ยว ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (1 ใบ)9,900.009,900.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008039 รร.บ้านหนองดอกบัว อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.00154,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008040 สพป.เลย เขต 1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว (1 จอ)20,000.0020,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008041 สพป.เลย เขต 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (16 เครื่อง)518,400.00406,400.00112,000.0078.40% อนุมัติงบ-24
008042 รร.บ้านแก่งปลาปก ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (Shopping List) (1 ชุด)50,000.0050,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008043 รร.บ้านกกดู่ ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ (Shopping List) (1 ชุด)150,000.00150,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008044 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.0061,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008045 รร.บ้านนาดินดำ อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.0061,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008046 รร.ห้วยซวกคกเลาใต้ อุปกรณ์วิชงานอาหารและโภชนาการ (1 ชุด)171,500.00171,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008047 รร.บ้านน้ำแคม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.00171,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008048 รร.บ้านห้วยตาด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.00171,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008049 สพป.เลย เขต 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (1 ค้น)1,288,000.001,285,000.003,000.0099.77% อนุมัติงบ-23
2017-10-06007งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 รายการ)222,000.00222,000.000.00100.00%
007001 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007002 รร.บ้านธาตุวิทยา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (14 ชุด)20,720.0020,720.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007003 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007004 รร.ชุมชนบ้านนาบอน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007005 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007006 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007007 รร.บ้านนาดอกคำ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007008 รร.บ้านห้วยตาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007009 รร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007010 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007011 รร.บ้านห้วยพิชัย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007012 รร.บ้านปากปัด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
2017-10-06006งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ (29 รายการ)28,983,000.0018,629,991.7610,353,008.2464.28%
006001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน บ้านพักครู 203/27837,600.00679,380.00158,220.0081.11% อนุมัติงบ-32
006002 รร.อนุบาลเลย บ้านพักครู 207 (ใช้สำหรับ ผอ.สพป.เลย 1 หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา)938,600.00314,000.00624,600.0033.45% อนุมัติงบ-32
006003 รร.บ้านโคกใหญ่ บ้านพักครู 207938,600.00219,000.00719,600.0023.33% อนุมัติงบ-32
006004 รร.บ้านห้วยบ่อซืน สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)594,000.000.00594,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006005 รร.บ้านติ้วน้อย โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,092,900.00360,000.00732,900.0032.94% อนุมัติงบ-32
006006 รร.บ้านสงเปือย ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.00322,000.0061,900.0083.88% อนุมัติงบ-32
006007 รร.บ้านนาแขม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.00363,381.6620,518.3494.66% อนุมัติงบ-32
006008 รร.บ้านนาซ่าว อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006009 รร.บ้านนาดอกคำ อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006010 รร.บ้านห้วยอาลัย อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006011 รร.บ้านปางคอม อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00373,468.0915,531.9196.01% อนุมัติงบ-32
006012 รร.บ้านห้วยบ่อซืน อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน1,873,000.00565,372.881,307,627.1230.19% อนุมัติงบ-32
006013 รร.บ้านธาตุวิทยา อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)5,381,600.002,548,000.002,833,600.0047.35% อนุมัติงบ-32
006014 รร.ชุมชนบ้านปากห้วย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/261,059,300.00852,075.00207,225.0080.44% อนุมัติงบ-32
006015 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00648,088.00157,112.0080.49% อนุมัติงบ-32
006016 รร.บ้านสงเปือย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00665,709.86139,490.1482.68% อนุมัติงบ-32
006017 รร.บ้านห้วยนา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00699,000.00106,200.0086.81% อนุมัติงบ-32
006018 รร.เพียงหลวง 18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00697,000.00108,200.0086.56% อนุมัติงบ-32
006019 รร.บ้านท่าสะอาดลายเหนือ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00669,866.00135,334.0083.19% อนุมัติงบ-32
006020 รร.บ้านเลิง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00699,000.00106,200.0086.81% อนุมัติงบ-32
006021 รร.บ้านแก้วเมธี ส้วมนักเรียนหญิง 61 ที่/49501,100.00386,135.00114,965.0077.06% อนุมัติงบ-32
006022 รร.บ้านบุฮม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49501,100.00386,135.27114,964.7377.06% อนุมัติงบ-32
006023 รร.บ้านปากยาง ฟ 3/42 (สนามฟุตบอล)674,700.00308,880.00365,820.0045.78% อนุมัติงบ-32
006024 รร.บ้านแก่งปลาปก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006025 รร.บ้านนาเบน ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006026 รร.บ้านนาป่าหนาด ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006027 รร.บ้านห้วยเหล็ก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006028 รร.บ้านคกงิ้ว ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006029 รร.บ้านตาดซ้อ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู198,000.00198,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006030 รร.บ้านธาตุวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,000.00140,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006031 รร.บ้านบวกอ่าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น150,500.00150,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006032 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น198,000.00198,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006033 รร.บ้านโป่ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น675,500.00535,900.00139,600.0079.33% อนุมัติงบ-32
006034 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น980,100.00525,000.00455,100.0053.57% อนุมัติงบ-32
006035 รร.บ้านตูบโกบ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น331,500.00331,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006036 รร.บ้านห้วยสีเสียด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,100.00140,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006037 รร.บ้านก้างปลา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น611,500.00347,000.00264,500.0056.75% อนุมัติงบ-32
006038 รร.บ้านกกดู่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.00308,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006039 รร.บ้านสงเปือย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น767,800.00417,000.00350,800.0054.31% อนุมัติงบ-32
006040 รร.บ้านแหล่งควาย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น128,700.00128,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006041 รร.บ้านคกไผ่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.00153,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006042 รร.บ้านโพนสว่างวังเย็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.00153,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006043 รร.บ้านห้วยตาด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น197,800.00197,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006044 รร.บ้านเพียซำพุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.00308,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006045 รร.บ้านหนองหญ้าไซ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น215,300.00215,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006046 สพป.เลย เขต 1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น990,000.00471,000.00519,000.0047.58% อนุมัติงบ-32
2017-10-06005งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (2 รายการ)7,403,200.004,500,999.002,902,201.0060.80%
005001 รร.บ้านท่าลี่ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง3,415,500.001,701,000.001,714,500.0049.80% อนุมัติงบ-32
005002 รร.บ้านยาง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)3,987,700.002,799,999.001,187,701.0070.22% อนุมัติงบ-32
2017-10-06004ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4) ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)7,394,000.006,246,113.321,147,886.6884.48%
004001 งบลุคลากร-ค่าตอบแทน7,139,000.006,035,505.321,103,494.6884.54% อนุมัติงบ-3
004002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกอบทุนประกันสังคม255,000.00210,608.0044,392.0082.59% อนุมัติงบ-4
2017-10-06003ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)1,417,500.001,417,500.000.00100.00%
003001 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน1,350,000.001,350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-1
003002 ประกันสังคม 5%67,500.0067,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-1.1
2017-10-06002บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 #04006/ว48083,000,000.004,006,340.17-1,006,340.17133.54%
002001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทาง300,000.00528,939.00-228,939.00176.31% อนุมัติงบ-18
002002 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-1400,000.00386,190.0013,810.0096.55% อนุมัติงบ-17
002003 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-2300,000.00255,150.0044,850.0085.05% อนุมัติงบ-16
002005 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์500,000.001,433,089.50-933,089.50286.62% อนุมัติงบ-17
002006 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น100,000.00102,269.00-2,269.00102.27% อนุมัติงบ-17
002008 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา120,000.00163,171.00-43,171.00135.98% อนุมัติงบ-17
002004 คชจ.กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย530,000.00542,000.00-12,000.00102.26% อนุมัติงบ-17
002007 ค่าสาธารณูปโภค750,000.00595,531.67154,468.3379.40% อนุมัติงบ-17
2017-10-06001ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ (04006/ว5397-04136/ว3025)2,080,200.001,587,200.00493,000.0076.30%
001001 รร.บ้านห้วยทราย983,000.00490,000.00493,000.0049.85% อนุมัติงบ-57
001002 รร.บ้านนาดินดำ273,700.00273,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001003 รร.บ้านโพน90,300.0090,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001004 รร.บ้านหาดคัมภีร์206,200.00206,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001005 รร.บ้านคกเว้า102,700.00102,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001006 รร.บ้านท่าสวรรค์310,500.00310,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001007 รร.บ้านท่าลี่113,800.00113,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
รวม226,947,019.00132,277,921.7194,669,097.2958.29%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ