วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานระบบบริหารงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561