รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  99
เลขที่หนังสือ  04002/ว1824  ลงวันที่  03/05/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2419
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนเงิน  1,432,250.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-03
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 100 04006/ว2419 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,432,250.00 1,340,250.00 92,000.00 93.58%
100001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,432,250.00 1,340,250.00 92,000.00 93.58%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ