รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  99
เลขที่หนังสือ  04002/ว1866  ลงวันที่  11/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว134
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429047000000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3159 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29047
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการในการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 079 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการในการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 04279/ว134 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
079010 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ