รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  98
เลขที่หนังสือ  04002/ว1853  ลงวันที่  10/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04275/ว190
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3161 กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเทสซอริ
จำนวนเงิน  500,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 087 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00%
087001 คชจ.ในกิจกรรม 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ