รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  97
เลขที่หนังสือ  04002/ว1805  ลงวันที่  03/05/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2391
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 2 ค่าจ้าง 15,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2562)
จำนวนเงิน  1,890,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-03
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 096 04006/ว2391 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2 1,890,000.00 1,260,000.00 630,000.00 66.67%
096001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 1,890,000.00 1,260,000.00 630,000.00 66.67%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ