รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  96
เลขที่หนังสือ  04002/ว749  ลงวันที่  07/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว506
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ  2000443041000000 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3190 กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  43041
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการอบมมเชิงปฏิบัติการวิทยากรค่ายครูแหนนำและค่ายนักเรียน โครงเการโรงเรียนสีเขียวด้วนการลดใช้พลังงาน
จำนวนเงิน  10,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-07
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 076 โอนจดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนสีเขียวด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
076001 จัดสรรให้โรงเรียนอนุบาลเลย 5000 บาท จัดสรรให้โรงเรียนเมืองเลย 5000 บาท 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ