รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  95
เลขที่หนังสือ  04002/ว1747  ลงวันที่  29/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2273
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย วันที่ 23-24 เมษายน 2562
จำนวนเงิน  247,780.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-29
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 099 04006/2273 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย 247,780.00 0.00 247,780.00 0.00%
099007 ค่าวัสดุในการจัดประชุม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ