รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  94
เลขที่หนังสือ  04002/ว1745  ลงวันที่  26/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2284
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3
จำนวนเงิน  1,000,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 098 04006/ว2284 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) 1,000,000.00 15,740.55 984,259.45 1.57%
098002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000.00 15,740.55 9,259.45 62.96%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ