รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  93
เลขที่หนังสือ  04002/ว1719  ลงวันที่  01/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04009/ว2240
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3150 กิจกรรม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
จำนวนเงิน  1,955,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-03
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 104 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 04009/ว2240 1,955,000.00 976,366.66 978,633.34 49.94%
104001 คชจ กิจกรรม 1,955,000.00 976,366.66 978,633.34 49.94%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ