รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  92
เลขที่หนังสือ  04002/ว1700  ลงวันที่  26/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว1579
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 30 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
จำนวนเงิน  1,312.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 097 04010/ว1579 จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 1,312.00 0.00 1,312.00 0.00%
097001 ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 อัตราเดือนละ 30 บาท 1,312.00 0.00 1,312.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ