รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  92
เลขที่หนังสือ  04002/ว1645  ลงวันที่  27/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว1462
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3162 กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนเงิน  3,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 085 เชิญประชุมปฏิบัติกานำรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
085001 คชจ.กิจกรรม 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ