รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  90
เลขที่หนังสือ  04002/ว1631  ลงวันที่  26/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว1715
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439004000000 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3116 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39004
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
จำนวนเงิน  3,685,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 129 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) 04007/ว1715 3,685,500.00 0.00 3,685,500.00 0.00%
129001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 3,685,500.00 0.00 3,685,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ