รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  90
เลขที่หนังสือ  04002/ว1550  ลงวันที่  24/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04188/ว332
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000426002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  26002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560
จำนวนเงิน  100,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 063 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560 04188/ว332 100,000.00 3,540.00 96,460.00 3.54%
063001 คชจ.ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน 100,000.00 3,540.00 96,460.00 3.54%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ