รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  9
เลขที่หนังสือ  04002/ว4879  ลงวันที่  27/10/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5679
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000433008000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200M3168 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33008
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าเช่าบ้าน
จำนวนเงิน  405,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-10-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 009 ค่าเช่าบ้าน 405,600.00 77,500.00 328,100.00 19.11%
009001 ค่าเช่าบ้าน 405,600.00 77,500.00 328,100.00 19.11%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ