รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  89
เลขที่หนังสือ  04002/ว1543  ลงวันที่  23/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว1454
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3163 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
จำนวนเงิน  393,120.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 093 การโอนเงินจัดสรรตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 393,120.00 3,120.00 390,000.00 0.79%
093024 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 3,120.00 3,120.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ