รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  89
เลขที่หนังสือ  04002/ว1571  ลงวันที่  10/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04001/ว1792
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562
จำนวนเงิน  7,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 080 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 04001/ว1792 7,400.00 7,400.00 0.00 100.00%
080001 คชจ.ในการเดินทาง สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 7,400.00 7,400.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ