รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  88
เลขที่หนังสือ  04002/ว2085  ลงวันที่  วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว589
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6341310 ค่าครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวนเงิน  2,657,880.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ