รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  87
เลขที่หนังสือ  04002/ว1534  ลงวันที่  10/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1964
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6211100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2562) และเงินสมทบประกันสังคม
จำนวนเงิน  3,092,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 093 04006/ว 1964 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบทุนประกันสังคม และเงินสมทบทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 3,092,200.00 3,092,200.00 0.00 100.00%
093001 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,092,200.00 3,092,200.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ