รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  86
เลขที่หนังสือ  04002/ว1478  ลงวันที่  05/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1909
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม)
จำนวนเงิน  10,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 082 04006/ว 1909 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะ รับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมรอบที่2) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
082001 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะ รับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมรอบที่2) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ