รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  86
เลขที่หนังสือ  04002/ว1428  ลงวันที่  17/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว736
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000450037000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3192 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  50037
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
จำนวนเงิน  9,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 080 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 04008/ว736 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
080001 คชจ.กิจกรรม 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ