รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  85
เลขที่หนังสือ  04002/ว1437  ลงวันที่  02/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว860
แผนงาน  บูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000461037000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3125 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  61037
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนเงิน  260,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-04-02
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 079 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 04008/ว860 260,000.00 81,380.00 178,620.00 31.30%
079001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 260,000.00 81,380.00 178,620.00 31.30%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ