รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  85
เลขที่หนังสือ  04002/ว2049  ลงวันที่  วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04009/ว2595
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2940 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-2 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนเงิน  28,860.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 079 04006/1289 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
079001 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ