รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  85
เลขที่หนังสือ  04002/ว1391  ลงวันที่  11/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1541
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2561)
จำนวนเงิน  226,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 068 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2561) 04006/ว1541 226,800.00 5,400.00 221,400.00 2.38%
068002 เงินประกันสังคม 10,800.00 5,400.00 5,400.00 50.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ