รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  84
เลขที่หนังสือ  04002/ว1372  ลงวันที่  09/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1485
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3175 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561)
จำนวนเงิน  9,128,700.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 065 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561) 04006/ว1485 9,128,700.00 0.00 9,128,700.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ