รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  82
เลขที่หนังสือ  04002/ว1409  ลงวันที่  28/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว1161
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม - กันยายน 2562)
จำนวนเงิน  1,767,360.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 090 04010/ว1161 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองและเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 5.2 เปอร์เซ็นต์ ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมีนาคม - กันยายน 2562) 1,767,360.00 78,750.00 1,688,610.00 4.46%
090005 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 110,460.00 78,750.00 31,710.00 71.29%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ