รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  81
เลขที่หนังสือ  04002/ว1370  ลงวันที่  09/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04275/ว129
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434001000000 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3169 กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) และครูที่ทำหน้าที่วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer: LT)
จำนวนเงิน  6,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 088 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
088001 คชจ.ในกิจกรรม 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ