รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  80
เลขที่หนังสือ  04002/ว1364  ลงวันที่  28/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว782
แผนงาน  บูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000461037000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3126 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  61037
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
จำนวนเงิน  275,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 085 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 04008/ว782 275,000.00 227,795.00 47,205.00 82.83%
085001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 275,000.00 227,795.00 47,205.00 82.83%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ