รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  8
เลขที่หนังสือ  04002/ว4848  ลงวันที่  วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6455
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433022000000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200N3087 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6210410 
รหัสบัญชี  33022
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
จำนวนเงิน  21,737,789.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 003 04006/ว6455 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%) 21,737,789.00 21,737,789.00 0.00 100.00%
003001 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21,737,789.00 21,737,789.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ