รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  79
เลขที่หนังสือ  04002/ว1296  ลงวันที่  25/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1628
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าเช่าบ้าน
จำนวนเงิน  599,421.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 087 04006/ว1628 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 599,421.00 0.00 599,421.00 0.00%
087001 ค่าใชจ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 599,421.00 0.00 599,421.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ