รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  78
เลขที่หนังสือ  04002/ว1358  ลงวันที่  05/04/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1482
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอนแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
จำนวนเงิน  1,360,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-09
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 067 เพื่อเป็นค่าตอนแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 04006/ว1482 1,360,800.00 31,921.00 1,328,879.00 2.35%
067002 เงินประกันสังคม 64,800.00 31,921.00 32,879.00 49.26%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ