รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  77
เลขที่หนังสือ  04002/ว1151  ลงวันที่  18/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1276
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผล เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
จำนวนเงิน  67,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 132 โครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 04006/ว1276,1277 67,500.00 9,683.00 57,817.00 14.35%
132001 จัดอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 67,500.00 9,683.00 57,817.00 14.35%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ