รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  76
เลขที่หนังสือ  04002/ว1660  ลงวันที่  วันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว688
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434762000000 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
กิจกรรมหลัก  200044200O2934  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34762
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จำนวนเงิน  47,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ