รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  76
เลขที่หนังสือ  04002/ว1129  ลงวันที่  14/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว873
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา งวดที่ 2
จำนวนเงิน  108,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-14
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 110 เพื่อการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา งวดที่ 2 04277/ว873 108,000.00 36,000.00 72,000.00 33.33%
110001 คชจ.ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนฯ งวดที่ 2 108,000.00 36,000.00 72,000.00 33.33%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ