รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  75
เลขที่หนังสือ  04002/ว1212  ลงวันที่  29/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว638
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ  2000443041000000 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3190 กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  43041
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว
จำนวนเงิน  13,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 061 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว 04008/ว638 13,000.00 10,224.00 2,776.00 78.65%
061001 คชจ.ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร.ร.อนุบาลเลย และร.ร.เมืองเลย) 13,000.00 10,224.00 2,776.00 78.65%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ