รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  74
เลขที่หนังสือ  04002/ว1080  ลงวันที่  13/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1110
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433022000000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200N3087 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6210410 เงินอุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  33022
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
จำนวนเงิน  36,809,370.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 091 04006/ว 1110 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%) 36,809,370.00 0.00 36,809,370.00 0.00%
091001 ค่าจัดการเรียนการสอน 16,147,150.00 0.00 16,147,150.00 0.00%
091002 ค่าหนงัสือเรียน 9,076,525.00 0.00 9,076,525.00 0.00%
091003 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5,238,540.00 0.00 5,238,540.00 0.00%
091004 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,625,600.00 0.00 2,625,600.00 0.00%
091005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,721,555.00 0.00 3,721,555.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ