รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  74
เลขที่หนังสือ  04002/ว1133  ลงวันที่  26/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04188/ว143
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434003000000 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลัก  200044200M3177 กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34003
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จำนวนเงิน  12,255.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 081 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 04188/ว143 12,255.00 0.00 12,255.00 0.00%
081001 คชจ.กิจกรรม 12,255.00 0.00 12,255.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ