รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  73
เลขที่หนังสือ  04002/ว1042  ลงวันที่  09/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04278/ว146
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงิน  197,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-09
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 083 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 04278/ว146 197,800.00 86,000.00 111,800.00 43.48%
083042 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083043 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083041 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083040 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083039 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083038 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083037 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083036 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083035 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083034 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083033 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083032 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083031 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083030 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083029 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083028 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083027 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083026 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083025 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083024 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083023 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083022 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083021 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083020 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083019 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083018 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083017 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083016 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083015 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083014 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083013 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083012 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083011 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083010 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083009 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083008 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083007 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083006 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083005 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083004 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083003 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083002 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083045 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083046 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083047 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083048 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083049 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083050 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
083051 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083052 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
083053 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 93,800.00 10,000.00 83,800.00 10.66%
083044 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ