รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  73
เลขที่หนังสือ  04002/ว1122  ลงวันที่  23/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว616
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000450037000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3192 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  50037
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
จำนวนเงิน  4,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 060 การอบรมวิธิปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวสและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
060001 คชจ.ในกิจกรรม 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ