รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  72
เลขที่หนังสือ  04002/ว1483  ลงวันที่  วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว405
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434731700005 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก  200044200O2916 กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34731
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2
จำนวนเงิน  83,890.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 073 04006/ว548 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 0.00%
073001 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ) 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ