รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  72
เลขที่หนังสือ  04002/ว975  ลงวันที่  14/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว1166
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3154 กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสิรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนเงิน  20,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 058 เพื่อจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสิรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 04010/ว1166 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
058002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำ VTR โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ