รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  71
เลขที่หนังสือ  04002/ว889  ลงวันที่  02/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว85
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-02
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 084 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 04277/ว85 30,000.00 2,718.00 27,282.00 9.06%
084001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 30,000.00 2,718.00 27,282.00 9.06%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ