รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  71
เลขที่หนังสือ  04002/ว998  ลงวันที่  18/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว665
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  230 ค่าวัสดุ
รายการ  ค่าใช้จ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนเงิน  58,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 059 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสับรักการอ่าน 58,200.00 58,200.00 0.00 100.00%
059001 จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 14550 บาท 58,200.00 58,200.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ