รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  70
เลขที่หนังสือ  04002/ว888  ลงวันที่  02/03/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04278/ว159
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN)
จำนวนเงิน  3,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-03-02
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 070 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 04278/ว159 3,400.00 3,400.00 0.00 100.00%
070001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 3,400.00 3,400.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ