รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  70
เลขที่หนังสือ  04002/ว969  ลงวันที่  14/03/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04188/ว216
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับ ดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
จำนวนเงิน  4,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 056 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับ ดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 04188/ว216 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
056001 คชจ.ดำเนินการในการประชุม 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ