รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  7
เลขที่หนังสือ  04002/ว4889  ลงวันที่  วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6702
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  130 ค่าจ้างชั่วคราว
รายการ  ค่าจ้างรายเดือน แก้ไขปัญหาขาดแคลนขั้นวิกฤต
รายละเอียด  
ค่าจ้างรายเดือน แก้ไขปัญหาขาดแคลนขั้นวิกฤต
จำนวนเงิน  1,197,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 022 04006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00%
022003 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ