รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  7
เลขที่หนังสือ  04002/ว5042  ลงวันที่  30/10/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5966
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
จำนวนเงิน  1,197,440.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-10-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 022 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว5966 1,197,440.00 25,474.80 1,171,965.20 2.13%
022003 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 25,474.80 34,325.20 42.60%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ