รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  69
เลขที่หนังสือ  04002/ว816  ลงวันที่  21/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว516
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3082 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกานสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 068 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกานสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 04010/ว516 30,000.00 24,000.00 6,000.00 80.00%
068001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 30,000.00 24,000.00 6,000.00 80.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ