รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  66
เลขที่หนังสือ  04002/ว1353  ลงวันที่  วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1211
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2942 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563)
จำนวนเงิน  907,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 065 04006/ว1050 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 113,400.00 0.00 113,400.00 0.00%
065001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน(มีนาคม-พฤษภาคม 2563) 28,350.00 0.00 28,350.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ