รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  66
เลขที่หนังสือ  04002/ว784  ลงวันที่  28/02/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว196
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018
จำนวนเงิน  54,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-07
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 054 การจัดสรรเงินงบประมสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00%
054001 คชจ.กิจกรรม 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ