รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  65
เลขที่หนังสือ  04002/ว701  ลงวันที่  14/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว325
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562
จำนวนเงิน  48,024.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-14
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 075 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 04006/ว325 48,024.00 164.00 47,860.00 0.34%
075001 เงินสมทบกองทุนฯ 48,024.00 164.00 47,860.00 0.34%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ