รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  65
เลขที่หนังสือ  04002/ว767  ลงวันที่  28/02/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว726
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3160 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6110410 อุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 อุดหนุนครอบครัว
จำนวนเงิน  9,704.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-03-07
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 055 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 อุดหนุนครอบครัว 04006/ว726 9,704.00 0.00 9,704.00 0.00%
055001 คชจ.ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นางอารยา สร้อยสน 9,704.00 0.00 9,704.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ