รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  63
เลขที่หนังสือ  04002/ว647  ลงวันที่  20/02/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว66
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000405036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3144 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  05036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวนเงิน  215,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-02-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 045 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว66 215,000.00 0.00 215,000.00 0.00%
045023 ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ