รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  62
เลขที่หนังสือ  04002/ว284  ลงวันที่  14/02/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว355
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429047000000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3159 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6110300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  29047
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  เพื่อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
จำนวนเงิน  2,313,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-02-16
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 036 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04279ว355 2,310,720.00 0.00 2,310,720.00 0.00%
036001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2,310,720.00 0.00 2,310,720.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ